تعرفه خطوط اختصاصی

خطوط عمومی :

هدیه سفیر پیامک به تمامی مشتریان ، مجموعه ای از خطوط عمومی بسیار رند می باشد که می توانند از این خطوط برای ارسال های انبوه خود استفاده نمایند.

خطوط اختصاصی :

تمامی پنل ها امکان سفارش شماره اختصاسی از تمامی اپراتورها را دارا می باشند. خطوط اختصاصی علاوه بر قابلیت ارسال پیامک تکی و انبوه ، قابلیت دریافت پیامک را نیز دارند و به این طریق می توان از بسیاری از امکانات بی نظیر سامانه نظیر منشی پیامک ، تحلیلگر، کد خوان و ... استفاده و بهره برداری نمود.

قیمت خطوط اختصاصی 1000 :

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

نمایندگان

غیر سفارشی

سفارشی

غیر سفارشی

سفارشی

1

1000xxxxxxxxxx

14

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

2

1000xxxxxxxxx

13

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

3

1000xxxxxxxx

12

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

4

1000xxxxxxx

11

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

5

1000xxxxxx

10

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

6

1000xxxxx

9

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

7

1000xxxx

8

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

استعلام شود

8

1000xxx

7

استعلام شود

استعلام شود

9

1000xx

6

استعلام شود

استعلام شود

 

قیمت خطوط اختصاصی 3000 :

ردیف

نمونه شماره

تعداد ارقام

کاربران

نمایندگان

1

3000xxxxxxxxxx

14

استعلام شود

استعلام شود

2

3000xxxxxxxx

12

استعلام شود

استعلام شود

3

3000xxxxxx

10

استعلام شود

استعلام شود

4

3000xxxxx

9

استعلام شود

استعلام شود

5

3000xxxx

8

استعلام شود

استعلام شود

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

 

 قیمت خطوط اختصاصی 2000 :

ردیف

تعداد

ارقام

کاربران

نمایندگان

غیر سفارشی

سفارشی

غیر سفارشی

سفارشی

غیر رند

نیمه رند

رند

غیر رند

نیمه رند

رند

1

12

2,300,000

2,850,000

3,450,000

4,000,000

2,200,000

2,750,000

3,320,000

3,850,000

2

10

4,500,000

5,700,000

8,000,000

11,500,000

4,300,000

5,450,000

7,750,000

11,200,000

3

9

8,000,000

9,200,000

11,500,000

16,800,000

7,750,000

8,950,000

11,200,000

15,900,000

4

8

14,000,000

16,100,000

18,400,000

28,700,000

13,500,000

15,500,000

17,500,000

27,600,000


قیمت خطوط اختصاصی
5000 :

قیمت خطوط اختصاصی 5000 می بایست استعلام گردد.


قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت
021 و 026 :

قیمت خطوط اختصاصی 021 و 026 می بایست استعلام گردد.